Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δι.Πα.Ε.